Tổ Nhà trẻ + mầm gồm có 3 lớp: nhóm, mầm 1, mầm 2 với 6 thành viên

LỚP NHÓM:

 

Cô Trần Thị Mỹ Hạnh

Cô Bùi Thị An

LỚP MẦM 1:

Cô Diệp Thị Hồng Thơ

Cô Đào Thị Bạch Lê

LỚP MẦM 2:

Cô Nguyễn Như Quỳnh (Tổ trưởng)

Cô Lê Kim Yến